Vedtekter

Bruksskolen i Hønefoss

Vedtekter for Ringerike historielag
 vedtatt på årsmøte den 2003-03-11


§ 1. Formål.
Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samt samle inn og ta vare på alt som har betydning for Ringeriksregionens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.


§ 2. Virksomhet.
For å nå formålet kan laget, alene eller i samarbeid med andre
— arrangere møter, kurs og ekskursjoner/turer
— samle inn målføre, muntlig tradisjon, stedsnavn, slektshistorie, musikk, fotografier, gjenstander og annet av historisk interesse, - samt foreta registreringer og dokumentere innsamlet materiale, primært i elektronisk form
— arbeide med utgivelse av historiske skrifter, årbok og annen medlemsinformasjon
— arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i Ringeriksregionen
— delta i samfunnsdebatten når det gjelder kulturvern, f. eks. som høringsinstans i relevante kommunale, fylkeskommunale og nasjonale saker.


§ 3. Organisatoriske forhold.
Laget vil inntil videre stå tilsluttet Buskerud Slektshistorielag og Landslaget for lokalhistorie (LLH).
Laget er deleier og medutgiver av heftet Ringerike.


§ 4. Medlemskap.
Laget har følgende medlemskategorier
a. Årsbetalende medlemmer
b. Livsvarige medlemmer (adgang til nytegning opphører per 2003-03-15)
c. Æresmedlemmer (betaler ikke årskontingent).
d. Støttemedlemmer (enkeltpersoner, firma representert ved navngitt representant, organisasjon, institusjon eller liknende, som ønsker å støtte laget økonomisk. Støttemedlemmer skal ikke telle med ved beregning av lagets ordinære medlemstall.).


§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmene varsles om årsmøtet ved forhåndskunngjøring i lokalavisen minst 6 uker på forhånd.

Innkalling skal sendes medlemmene med minst 3 ukers varsel og inneholde saksliste, årsberetning, årsregnskap, arbeidsplan, budsjett med kontingentforslag, valgnemndas forslag og evt andre saker som er oversendt styret innen vedtatte frister.

Årsmøtet styres av leder om ikke styret har besluttet at ordstyrer skal velges av årsmøtet. Det foretas opprop av stemmeberettigede medlemmer.

Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
3. Årsmelding.
4. Årsregnskap for kalenderåret og revisors beretning
5. Eventuelle innsendte saker (for eksempel vedtektsendringer etc.)
6. Arbeidsplan med budsjett og forslag til årskontingent.
7. Valg - leder for ett år.
- to styremedlemmer for to år.
- tre varamedlemmer for ett år.
- en revisor og en vararevisor for 1 år.
- ett medlem til valgnemnda for tre år.

Medlemmer som møter personlig og som har betalt årskontingent, samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale-, forslags- og stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styrets medlemmer kan ikke avgi stemme ved godkjenning av årsmelding og årsregnskap, samt ved valg av revisor / vararevisor.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret senest 15 desember året før årsmøtet. Slike saker blir avgjort i årsmøtet med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

Valg foregår skriftlig så sant et av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. For å bli valgt må en kandidat oppnå minst halvparten av avgitte stemmer. Om nødvendig avholdes flere valgomganger der den kandidaten som oppnår færrest stemmer for hver gang, strykes. I disse valgomgangene godkjennes ikke stemmer som er avgitt på andre enn de kandidater som er på valg. Blanke stemmer regnes som avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene i laget krever det. Møtet innkalles med minst en måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6 Styret
Laget ledes av et styre på fem medlemmer og 3 varamedlemmer (i nummerrekkefølge) valgt av årsmøtet.

Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det, - varamedlemmene innkalles til møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer / varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens, eller i hans fravær nestlederens stemme avgjørende.

Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom (f.eks. nestleder, kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/informasjonsansvarlig, opplæringsansvarlig, osv.).

Styret innstiller i saker som forelegges årsmøtet og har ansvar for at det er samsvar mellom lagets inntekter og omfanget av lagets oppgaveløsning, slik at tillitsvalgte eller andre ikke påføres økonomisk tap. Styret forhandler og beslutter støttemedlemmers økonomiske bidrag.

Styret kan utnevne spesielt fortjente personer til æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig.

Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og andre aktuelle tiltak.

Styret kan oppnevne de rådgivende utvalg det finner nødvendig; likeså personer eller grupper til å ivareta spesielle funksjoner eller historisk-faglige oppgaver, herunder representanter til redaksjonskomiteen i heftet Ringerike.


§ 7 Valgnemnda
Laget skal ha en valgnemnd med tre medlemmer. Funksjonstida er tre år. Ett medlem går ut hvert år. Det lengst sittende medlem er valgnemndas leder. Medlemmer av valgnemnda kan ikke gjenvelges for en umiddelbart etterfølgende periode.

Valgnemnda legger fram sitt forslag på kandidater i henhold til instruks vedtatt av styret, se vedlegg til vedtektene.


§ 8 Vedtektsendring
Vedtektsendringsforslag kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte, og det kreves at minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede stemmer for forslaget for at en endring skal være gyldig. Forslag til endring må være sendt styret innen 1. desember året før årsmøtet.


§ 9 Oppløsning
Dersom et ordinært årsmøte vedtar at laget skal legges ned, skal saken behandles på et ekstraordinært årsmøte minst en, maksimalt tre måneder seinere. Det kreves at minst 3/4 av de frammøtte stemmeberettigede stemmer for forslaget for at oppløsningen skal være gyldig.

Skulle laget bli oppløst, skal eventuelle midler settes på et eget fond som administreres av Stiftelsen Ringerikes Museum. Blir det dannet et nytt lag innen fem år, tilfaller midlene det nye laget, hvis ikke tilfaller midlene Stiftelsen Ringerikes Museum.


Styrebesluttet tillegg til RH-vedtekt.


Instruks for valgnemnda.

1 Etter å ha mottatt / bedt styret om en vurdering av om hvilken kompetanse styret har behov for, samt en liste fra styret over tillitsvalgte som er på valg for kommende år, undersøker valgnemnda hvem av disse som er villige til å stå til valgnemndas disposisjon.
Frist 1. november.

2 Om mulig, orienteres medlemmene om valget og anmodes om å sende valgnemnda forslag på kandidater til de aktuelle vervene. De må alle være valgbare, - dvs. medlemmer av laget uten kontingentrestanse. Frist 1. desember.

3. På grunnlag av innsendte forslag og egne vurderinger setter så valgnemnda opp et endelig kandidatforslag som sendes styret innen 15. januar. Husk å få med funksjonstid.

Valgnemnda bør se til ulike hensyn hva gjelder distriktsvis representasjon, kjønn, interessefelt etc., men den skal først og fremst sørge for å fremskaffe villige, interesserte og kompetente kandidater som er villige til å gjøre en god jobb for laget.

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.